top of page

Algemene voorwaarden

T.B.A. den Hollander

A. Definities 

 1. T.B.A. den Hollander: TBA Illustrations, gevestigd te Leiden onder KvK nr. 56817312. 

 2. Klant: degene met wie T.B.A. den Hollander een overeenkomst is aangegaan. 

 3. Partijen: T.B.A. den Hollander en klant samen. 

 

B. Prijzen diensten 

 1. Alle prijzen die T.B.A. den Hollander gebruikt voor zijn producten of diensten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan T.B.A. den Hollander te allen tijde wijzigen en/of aanpassen. 

 2. De prijs met betrekking tot een dienstverlening wordt door T.B.A. den Hollander bepaald op basis van de werkelijk bestede uren. 

 

C. Betalingen 

 1. De klant dient maximaal binnen 14 dagen na levering van het product of dienst te hebben betaald. 

 

D. Gevolgen niet tijdig betalen & meewerken 

 1. Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan heeft T.B.A. den Hollander het recht een rente van 1% per maand in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend. 

 2. Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door T.B.A. den Hollander, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan T.B.A. den Hollander te betalen. 

 

E. Bestanden & Gegevens 

 1. Bestanden en gegevens bewaart T.B.A. den Hollander maximaal een jaar lang vanaf dat de opdracht voltooid is. 

 2. De klant heeft het recht om de maximale bewaardatum in te korten. 

 

F. Reiskosten 

 1. Reiskosten zijn voor rekening van de klant, tenzij partijen hierover iets anders hebben afgesproken. 

 

G. Eigendoms- & gebruiksrecht

 1. T.B.A. den Hollander behoudt auteursrecht op alle ontwerpen, tekeningen, geschriften, offertes, afbeeldingen, schetsen, modellen, maquettes, etc., tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.

 2. Na afronding en betaling van de opdracht krijgt de klant automatisch het recht om het ontwerp te gebruiken. Het recht op de werkbestanden of het aanpassen van het ontwerp zonder tussenkomst van T.B.A. den Hollander valt hier niet onder, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.

 

H. Toepasselijk recht 

 1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. 

bottom of page